Statut Fundacji „Życie Od Nowa”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Fundacja „Życie Od Nowa”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy
  z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Dorotę Pawelec, Celinę Szumską oraz Agnieszkę Sochar , zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza
  w dniu 31 maja 2017 roku.
 3. Fundacja może używać skróconej nazwy “Życie Od Nowa”.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 5. Fundacja może posługiwać się pieczęcią zawierającą znak graficzny oraz nazwę Fundacji.

 

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa, a także wchodzić w skład innych fundacji lub zrzeszeń.
 6. Fundacja może tworzyć organy
 7. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

§ 3

 1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną zgodnie z celami Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z zasadami określonymi
  w obowiązujących przepisach prawa, służącą wyłącznie celom statutowym Fundacji,
  w zakresie:
  1. działalności portali internetowych – PKD 63.12.Z 
  2. reklama badanie rynku i opinii publicznej – 73.1
  3. działalności wspomagającej edukację – PKD 85.60.Z
  4. pozaszkolne formy edukacji – PKD 85. 5
  5. pozaszkolnych form edukacji artystycznej – PKD 85.52.Z
  6. działalności agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
  7. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – PKD 93.19.Z
  8. pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z
  9. sprzedaży detalicznej pozostałych wyrobów prowadzonej na straganach i targowiskach – PKD 47.89.Z
  10. sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
  11. restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych – PKD 56.10.A
  12. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 47.19.Z.

3. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 4

Celem Fundacji jest wspieranie twórczego rozwoju ludzi, w tym w szczególności:

 1. Pomoc psychologiczna, doradcza, terapeutyczna osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz działania profilaktyczne, w tym zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 2. Działanie na rzecz rozwoju samodzielności, samoświadomości i budowania tożsamości.
 3. Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat poprawy jakości życia.
 4. Działania edukacyjne i oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również osób
  z niepełnosprawnością
 5. Działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości
 6. Działania na rzecz wyrównywania szans społecznych – w tym osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnością
 7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
 8. Działania na rzecz promocji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej
 9. Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, alkoholizmowi, uzależnieniom i przemocy.

 

§ 5

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej doradczej, psychologicznej.
 2. Podejmowanie inicjatyw wspierających świadomy rozwój.
 3. Wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych.
 4. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, medialnej.
 5. Organizowanie spotkań i warsztatów, wykładów, akcji społecznych, szkoleń, kursów, szkoleń, targów, wystaw ze specjalistami z dziedzin psychologii, doradztwa zawodowego, arteterapii, pracy z ciałem, dietetyki, świadomego stylu życia.
 6. Pielęgnowanie tradycyjnej kultury przy otwarciu na innowację i zmianę.
 7. Promowanie stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury.
 8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami.
 9. Współpracę z nauczycielami, psychologami, trenerami, arteterapeutami i wolontariuszami.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 11. Wspieranie członków fundacji i wolontariuszy w realizowaniu zamierzeń terapeutycznych
  i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
 12. Inne działania na rzecz podnoszenia jakości życia, edukacji i rozwoju osobistego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 6

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 7

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku Fundacji,
  5. odsetek i lokat bankowych,
  6. grantów,
  7. działalności statutowej Fundacji.
 2. Środki finansowe Fundacji gromadzone są na rachunkach bankowych złotówkowych
  i walutowych
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

 

§ 8

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 9

 1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do pięciu osób, w tym Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu oraz członkowie Zarządu.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy na czas nieokreślony. W przypadku złożenia rezygnacji przez cały skład Zarządu, kolejny skład Zarządu powołują ustępujący członkowie Zarządu w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu, uzupełnienie składu Zarządu nastąpi w drodze jednomyślnej uchwały podjętej przez dotychczasowych członków Zarządu. – tutaj słowo zamiana słowa dokoptowanie i trochę szyk zdania
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. istotnego naruszenia postanowień statutu i uchwał,
  3. nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu,
  4. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  5. śmierci członka Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.

 

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. uchwalanie regulaminów,
 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 8. podejmowanie uchwał w zakresie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji za zgodą Fundatorów.
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub inny upoważniony przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu członek Zarządu.

 

§ 11

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes albo Wiceprezes Zarządu, bądź upoważniony przez prezesa i Wiceprezesa Członek Zarządu.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje jednomyślnie.
 5. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 6. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 7. Wynagrodzenie może być wypłacane na podstawie zawartej umowy o pracę lub innej umowy cywilno – prawnej

 

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

 

§ 12

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z Prezesem (dodany prezes) lub jeden członek Zarządu wraz z powołanym przez Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Pełnomocnikiem.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

 

§ 13

 1. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.
 3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Zarząd likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
 4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznacza się na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji.
 5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra.